Miljömedvetenhet - varför är det viktigt för företag och hur kan den främjas bland anställda och kunder?

Edens värld

Nästan varje dag får vi nya rapporter om de negativa effekterna som människor har på miljön: Ökade koldioxidutsläpp, smältande glaciärer, klimatförändringar, växande skräpberg - människor är ansvariga för alla dessa förändringar. Många företag har därför beslutat sig för att delta i kampen för en bättre miljö. Men vilka miljömedvetna åtgärder gör de egentligen?

Omsorg för miljön = vård av hälsan

Internationell forskning från Tetra Pak Index 2019 bekräftar att konsumenter betraktar miljö- och hälsoproblem som de största problemen. 2/3 av de svarande ansåg att vi är på väg mot en ekologisk katastrof.

Hälsa och miljö har länge setts  som två separata områden, men nu har trenderna förändrats. Nästan tre av fem konsumenter tror att deras hälsa och välbefinnande har en stark koppling till miljön. Miljöproblem som tidigare upplevdes som abstrakta och avlägsna har nu blivit ett personligt problem. Konsumenterna är alltmer medvetna om miljöproblemens inverkan på dem - inte bara på deras fysiska, utan också på deras mentala, hälsa.

Miljömedvetenheten, särskilt bland de unga, har ökat markant. Ungdomar förväntar sig att bli friskare och leva längre än sina föräldrar. Det är därför de uppskattar en miljömedveten livsstil. Detta återspeglas inte bara i konsumentens beslut utan också i beteende hos anställda på arbetsplatsen.

Konsumtion av miljövänlig mat och dryck har ökat de senaste åren. Skälen till detta verkar grunda sig i en ökad medvetenhet kring hälsa och miljö. Produkter såsom mjölk, vatten eller vegetabiliska drycker som har bearbetats så lite som möjligt, är de mest populära dryckesalternativen.

På jobbet bryr sig de anställda mer och mer om de förmåner de erbjuds, till exempel vad gäller fruktens ursprung, att kaffe och te ska vara rättvisemärkt samt att förpackningar ska vara miljösmarta, så att t.ex. förbrukningen av små plastflaskor minskas.

Edens källvattendunkar innhåller 18,9 liter vatten och är hämtat från lokala källor. Källvattenkylarna tas fram med respekt för miljön och är ett perfekt exempel på en produkt som går i linje med de gröna trenderna. En annan tydlig trend är den ökade användningen av filterkylare, vattenautomater med ett filter som ser till att filtrera och ta bort bakterier från kranvattnet.

Återvinning – förpackningar får nytt liv

Förpackningen och i synnerhet dess ursprung, spelar en nyckelroll, eftersom återvinning är det första många tänker på när vi pratar om ekologi. Tetra Pak Index 2019-studien som nämns ovan visar att fyra av fem konsumenter gärna betalar mer för miljövänlig mat och förpackning, medan drygt två av fem är villiga att betala mer för hälsosammare livsmedel. Den negativen attityden mot plast är mycket stark, konsumenterna är mer villiga att köpa produkter med återanvändbar förpackning eller förpackning som tillverkas genom återvinning.

Andra miljöundersökningar visar att mer än hälften av de tillfrågade påstod att de hade tagit med sig en återanvändbar påse under de senaste två månaderna medan de handlade. Samtidigt angav en tredjedel av dem att de vägrade att köpa till en onödig plastpåse i affären. Ändå tror upp till 70% av de tillfrågade att ansvaret för produktåtervinning ligger hos tillverkarna.

När det kommer till arbetsmiljö, går det att se liknande trender. Källsortering och en medveten avfallshantering betraktas som något grundläggande. Denna medvetenhet speglas i åtgärder som:

 •  Allmän källsortering
 •  Behållare för begagnade batterier, glödlampor eller flaskkorkar
 •  Klistermärken som påminner alla anställda om rekommenderad vattenförbrukning på kontoret
 •  Instruktioner för att använda rätt dos tvål och endast två pappershanddukar för att tvätta och torka händerna
 •  Påminnelser om att stänga av lamporna efter att ha lämnat rummet eller att stänga av datorn efter avslutat arbete
 •  Meddelanden som uppmanar medarbetarna att välja bort utskrifter till förmån för elektroniska dokument
 •  Stäng av värmefläktar över natten och helgen

Företag investerar alltmer i återanvändbara eller återvunna förpackningar eller produkter. Detta påverkar inte bara hur företaget uppfattas utifrån, då miljömedvetna företag också värderas mycket högre av sina anställda.

På Eden Springs har vi arbetat med miljövänliga produkter och återvinning sedan lång tid tillbaka - till exempel används vattendunkarna till Edens källvattenkylare minst 50 gånger innan de återvinns. Även biologiskt nedbrytbara och återvunna koppar finns också tillgängliga. Dessutom repareras och återanvänds våra filterkylare så länge som möjligt, vilket minskar avfallet avsevärt.

Vad gör dagens företag för miljön?

Ett framgångsrikt företag måste i dagens miljömedvetna samhälle erbjuda sina kunder mer än bara högkvalitativa produkter och tjänster. Konsumenterna förväntar sig ett engagemang för miljön. Detta innebär att det livsmedel som erbjuds inte bara måste vara hälsosamt utan också ha tillverkats och distribuerats på ett miljövänligt sätt. Samtidigt, bör företag som vill locka anställda också följa en miljövänlig personalpolicy samt använda en miljövänlig ledningsstil.

Andra åtgärder som vidtas för att främja miljön är initiativ så som ombyggnad av grönområden i städerna, stationer där avfall hanteras, eller program som uppmuntrar människor att välja samåkning eller andra gröna transportmedel, så som att cykla, åka kollektivt eller att använda elfordon.

Miljömedvetenheten genomsyrar också området transport och logistik. Det är bra att börja med åtgärder som syftar till att ha så få produkter på lager som möjligt - beställ bara önskad mängd varor, samordna lager, maximera lastkapaciteten för lastbilar, kombinera olika laster i en leverans - undvik tomgång och använd modern, miljövänlig logistik.

Vissa företag fokuserar på hållbar produktion och miljöinnovation, till exempel genom att minska uppvärmningskostnaderna, återanvända produktionsavfall och därmed minska icke-återvunnet avfall till noll eller använda vindrutespolarvätska i form av kapslar för sina fordon. Användandet av tekniska lösningar som minskar konsumtionen av naturresurser är också högt uppskattade.

Vilka miljöåtgärder har Eden Springs vidtagit?

Eden Springs har varit aktiv inom kilmatåtgärder i många år. Tack vare detta har Eden Springs belönats med flera CarbonNeutral®-certificat. Men vad innebär detta?

Eden Springs är stolta över att vara CarbonNeutral®!
I syfte att neutralisera vårt koldioxidavtryck, mättes alla Co2-utsläpp som orsakats av företaget. Sedan inleddes omfattande åtgärder för att undvika dessa utsläpp.
Åtgärderna inkluderar:

 • Minskning pappersförbrukningen
 • Återvinning på alla platser
 • Lokala källor för att undvika långa transporter
 • Användning av hybridfordon
 • Användning av 100% förnybar energi
 • Miljövänliga lösningar för kunder

Därefter har företaget, sedan 2018, kompenserat för de oundvikliga koldioxidutsläppen genom att köpa utsläppsätter samt delta i kompensationsprogram. De ekonomiska resurserna från utsläppscertifikaten investeras sedan i förnybar energi i hela Europa.

Mycket tyder på att Livsmedelsindustrin verkar vara mycket miljömedveten. Här finns en trend där både hälso- och miljöområden överlappas. Detta gör det möjligt för företag att bygga nya relationer med konsumenter eller affärspartners baserat på delat ansvar för vår planet. Detta verkar bli allt viktigtare eftersom de ovan nämnda studierna fortsätter att indikera en viss brist på förtroende hos livsmedelsföretag när det kommer till hälsa och miljöskydd. Därför bör företag utöka sin miljöåtgärder ännu mer, då ett miljömedvetet företag inte bara är mer effektivt, billigare och mer lönsamt, utan också anses vara en mer attraktiv arbetsgivare.
 

Relaterade inlägg