Källvatten från Porla Brunn

Tappningsanläggningen för buteljerat vatten vid Porla Brunn har anor sedan början av seklet. Under årens gång har ett flertal olika produkter tappats där. Alltsedan 1991 har vi tappat Djupbäckens källvatten. Produktionsanläggningen i Porla är idag en modern anläggning och huvudprodukten är Edens källvatten på 18.9 liters returflaska. 

Vattnet pumpas upp ur en skyddad underjordisk vattentäkt i Djupbäcken. Källådern är en underjordisk sandås gående från syd mot norr. Från pumpstationen pumpas vattnet i en 2 km lång, rostfri underjordisk ledning till tappningsfabriken i Porla Brunn. I anläggningen passerar vattnet ett grovfilter för att ta bort eventuella sandkorn. Därefter leds vattnet in till maskinen för tappning. Ingenting har tillförts utan vattnet är lika rent och fint som ute vid själva källan. 

Det vattenförande lagret är en sandås av isälvsavlagringar som går från söder mot norr. Detta borgar för att vattnet är mycket rent och med en förhållandevis låg nivå mineralsalter. Vattnet tas från källan vid Djupbäcken och transporteras ca 2 km i en sluten ledning till vattenfabriken i Porla där det tappas på dunkar. 

Källan är säker och skyddad mot föroreningar. Det vatten som utvinns kontrolleras och analyseras regelbundet, för att garantera att det uppfyller gällande bestämmelser. Eden Porla källvatten passerar endast ett sandfilter innan det fylls på flaska. Du får således vatten som är lika friskt och obehandlat som om du drack det direkt vid källan. 

Innan fyllning utförs en visuell kontroll samt ett lukttest av flaskorna. Detta innebär att man kan avlägsna skadade eller förorenade flaskor innan fyllningsprocessen startar. Flaskorna rengörs med varmt vatten och rengöringsmedel, varpå de sköljs och desinfekteras. Efter denna process är de klara för påfyllning. Processen är automatisk och flaskorna fylls på med 18,9 liter källvatten. Korken har ett bäst-före-datum och ett satsnummer för att produkterna skall kunna spåras. 

Efter fyllning sätts källvattnet i karantän i 24 timmar. Det är tiden som krävs för att utföra de mikrobiologiska tester som krävs för att vatten skall uppfylla kraven för förpackat källvatten. Då karantänstiden löpt ut fraktas källvattnet till våra olika distrikt, för vidare distribution till slutanvändaren. 

Djupbäckens källa är belägen strax norr om Laxå, mitt emellan Stockholm och Göteborg. Djupbäckens källa är en av flera källor som tillsammans låg till grund för brunnstraditionen i Porla, och än idag så kommer vattnet som tappas under varumärket Porla från just Djupbäckens källa. 

Alltjämt kan man se Djupbäckens källa porla fram vid ett videsnår, lika gott och friskt som vid mitten av 1800-talet. Det vattenförande lagret är en sandås av isälvsavlagringar, som går från söder mot norr. Detta borgar för att vattnet är mycket rent och med en förhållandevis låg nivå mineralsalter. Vattnet tas från källådern vid Djupbäcken och transporteras ca 2 km i en sluten ledning till vattenfabriken i Porla där det tappas på vattenbehållare. 

Kanske var det munkarna som vandrade mellan klostren i Ramundeboda och Riseberga som först upptäckte den porlande källan. Kanske är dess historia helt enkelt lika gammal som mänsklighetens. Så långt tillbaka vi kan följa traktens skrivna historia, kan vi läsa om hur människorna sökt sig till Porlakällan för att få bot för sina sjukdomar. På medeltiden var den offerkälla och fram emot slutet av 1700-talet började läkarna ordinera sina sjuklingar brunnsdrickning i Porla. På 1800-talet växte brunnskulturen upp kring källan och i gamla skrifter kan man läsa att allmogen talade om sin "pullekälla" som den dialektalt kallades, med en "widskeplig wördnad". Om du vill läsa mer om Porla Brunn så besök Laxås kommuns hemsida 

Viktigast av allt är kanske ändå att källvatten är gott. Gott dricksvatten ger lust att dricka och vatten förbättrar hälsan på flera plan. Trötthet, huvudvärk och en låg energinivå kan vara symptom på att vi druckit för lite. Smakar det bra och är lättillgängligt ökar sannolikheten för att vi dricker mer och oftare. De blå flaskorna som levereras direkt till ditt jobb, ger en kall, god och ständigt flödande vattenåder. Friskt och gott vatten - från en källa nära dig. 

Porla Brunn

Laxå, Sverige

 

 

  • pH………………………………………………. 6.68  
  • Silika…………………………………………… 10.39   mg SiO2/L
  • Vätekarbonat(HCO3)…………………….  30.7    mg HCO3-/L
  • Sulfat (SO4)……………………………. 5,7     mg SO4-/L
  • Klorid (Cl)……………………………….. 19,9     mg Cl-/L
  • Fluorid  (F)…………………………………. <0,20  mg F-/L
  • Kalcium (Ca)……………………………….. 10.3   mg Ca/L
  • Magnesium (Mg)………………………… 2,2    mg Mg/L
  • Natrium (Na)……………………………….. 11.7    mg Na/L
  • Kalium (K)……………………………… 1,6    mg K/L