ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor” eller (”Avtalet”) gäller då Eden Springs Sweden AB, org. nr. 556420-9046 (”Eden Springs”) tillhandahåller produkter, utrustning och servicetjänster till en företagskund (”Kunden”). En allmän beskrivning av de produkter och servicetjänster Eden Springs tillhandahåller finns angivna på Eden Springs vid var tid gällande webbplats
www.edensprings.se (”Webbplatsen”).

Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar du att du är behörig att ingå Avtalet mellan Kunden och Eden Springs och accepterar dessa Allmänna Villkor i sin helhet. Om utrustningen hyrs/leasas via någon av Eden Springs externa finansieringspartner ska även finansieringspartnerns allmänna villkor anses inkluderade i detta Avtal via referens.

Eden Springs och Kunden kan i dessa Allmänna Villkor även beskrivas enskilt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1. Beställningar och leveranser av vatten och kaffe
Eden Springs förbinder sig att tillhandahålla vatten och kaffe samt andra tillbehör i enlighet med det leveransintervall som framgår av Kundens beställning.

Leverans till Kundens adress tar normalt 2 –10 arbetsdagar beroende på region från det datum då Eden Springs tar emot en beställning från Kunden om inget annat har överenskommits mellan Parterna. Eden Springs frånsäger sig ansvaret för oförutsedda förseningar. Vid oväntad försening eller förlust ber vi dig ta kontakt med Eden Springs.

De 18,9-litersflaskor som tillhandahålls av Eden Springs får inte fyllas på med vatten eller någon annan vätska av Kunden.

2. Leverans av utrustning
Utrustningen som nämns i detta avtal består av de vatten- och kaffemaskiner (BWC, POU, OCS) som Eden Springs tillhandahåller. Vid leverans av vatten- och kaffemaskiner kontrollerar Eden Springs att all utrustning som levererats till kunden har testats och fungerar som avsett. Utrustning som inte fungerar som avsett byts ut eller repareras av Eden Springs.

3. Mottagande av leverans 
Kunden är skyldig att inspektera kvantitet och skick på den mottagna utrustningen samt alla andra varor och tillbehör som Eden Springs har tillhandahållit i enlighet med orderbekräftelsen.

Vid fel eller defekter i leveransen av vatten, kaffe och tillbehör måste Kunden inkomma med ett skriftligt påpekande inom 7 dagar från mottagande av varuleveransen. Om Kunden underlåter att underrätta Eden Springs inom ovan nämnda tidsfrist förlorar Kunden rätten att reklamera varuleveransen.

Om utrustningen är behäftad med fel eller defekter måste kunden inkomma med ett skriftligt påpekande så snart som möjligt efter det att felet påträffats. Om kunden underlåter att underrätta Eden Springs inom rimlig tid efter det att felet påträffats och högst 24 månader efter leveransen (övre gräns för reklamation), förlorar Kunden rätten att reklamera varuleveransen.

Vid eventuella klagomål är Eden Springs ansvar begränsat till omleverans eller rättning av fel.

4. Service
Service på utrustningen får endast utföras av behöriga servicetekniker från Eden Springs.
Om Kunden beställt service kommer inspektioner/service att utföras för angiven utrustning med nedan angivna intervall om inte annat avtalats mellan Parterna.

Källvattenkylare (BWC)
Service utförs två gånger om året (i enlighet med riktlinjerna som fastställts av Watercoolers EU).

Service består i huvudsak av förebyggande underhåll i enlighet med gällande underhållsprogram med rengöring av kranar och tillhörande detaljer. Läckagekontroller utförs både in- och utvändigt. Skåpet och dropptråget rengörs. 

Det åligger Kunden att rengöra maskinen, kranarna och dropptråget dagligen. 

Ytterligare service/besök av tekniker debiteras enligt gällande taxa.

Filterkylare (POU)
Servicen utförs en gång om året (i enlighet med de riktlinjer som fastställts av European Point of Use Drinking Water Association (EPDWA).

Service består i huvudsak av förebyggande underhåll i enlighet med gällande underhållsprogram med rengöring av kranar och tillhörande detaljer. Läckagekontroller utförs både in- och utvändigt. Skåpet och dropptråget rengörs. 

Det åligger Kunden att rengöra maskinen, kranarna och dropptråget dagligen.

Ytterligare service/besök av tekniker debiteras enligt gällande taxa.

Kaffemaskiner/kaffebryggare (OCS)
I servicen ingår besök med förebyggande underhåll 6-12 gånger om året, beroende på maskinens behov och förbrukning. Läckagekontroller utförs både in- och utvändigt. Packningar/ventiler kontrolleras och byts ut vid behov. Kaffeolja torkas bort och maskindelar kontrolleras och smörjs vid behov. Servicen avslutas med in- och utvändig rengöring av maskinen.

Utöver ovanstående täcker servicen vid överenskommelse även alla kostnader som uppstår i samband med ett tekniskt fel, inklusive utbyte av delar som förekommer vid normal användning ska täckas av servicen. Reparationer av tekniska fel som uppstår på grund av felaktigt handhavande från Kundens sida debiteras enligt gällande taxa.

Ytterligare service/besök av tekniker och reservdelar som inte ingår i överenskommen service debiteras enligt gällande taxa.

Det åligger kunden att rengöra maskinen dagligen, i enlighet med de anvisningar som överlämnades i samband med installationen.

5. Avtalstid
Avtalstiden inleds på det datum då utrustningen installeras.

Avtalstiden är minst 24 månader, om Parterna inte kommit överens om annat. Om uppsägning inte skett senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ny avtalsperiod om 12 månader.

Flexavtalen kan sägas upp när som helst. Mer information finns i avsnitt 11. Uppsägning och åtgärder vid utebliven betalning.

Om utrustningen hyrs/leasas via en extern finansieringspartner ska avtalstiden för serviceavtalet mellan Kunden och Eden Springs motsvara hyres-/leasingtiden. Inte heller detta avtal kan ändras under avtalstiden.

6. Priser, betalningsvillkor och avgifter
Samtliga priser anges exklusive moms om inte annat särskilt anges. 

Kunden åtar sig att betala det angivna beloppet och att respektera betalningsvillkoren i enlighet med avtalet. Om kunden har beställt service har Kunden också förbundit sig att betala den månatliga serviceavgift som föreskrivs i avtalsvillkoren under hela avtalstiden. Hyres- och serviceavgifter betalas i förskott. Kostnader för vatten, kaffe, ingredienser och andra förbrukningsvaror betalas i efterskott.

Betalningstiden är 20 dagar, om inget annat särskilt har avtalats mellan Parterna. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer en påminnelseavgift för varje påminnelse som skickas ut. Eden Springs förbehåller sig även rätten att enligt lag tillämpa dröjsmålsränta. Kunden ska ersätta samtliga kostnader som Eden Springs åsamkas för påminnelser, indrivning av skulder, återtagande av maskin eller annan nödvändig åtgärd på grund av Kundens dröjsmål eller underlåtenhet av betalning i enlighet med detta Avtal. Eden Springs förbehåller sig rätten att hålla inne leveranser och/eller service i det fall Kunden inte betalar överenskommet belopp i enlighet med Avtalet eller på annat sätt underlåter att uppfylla sina åtaganden. Om Kunden saknar avtal för påfyllning av vatten och kaffe förbehåller sig Eden Springs rätten att debitera en administrationsavgift för beställningar enligt vid var tid gällande prisnivå. En faktureringsavgift tas ut för pappersfaktura. För att täcka för ökade miljöskatter, återvinningskrav och det lagstadgade producentkravet påförs en miljöavgift på fakturan.

Installationen av utrustningen utförs av Eden Springs och debiteras enligt gällande taxa. Kunden förbinder sig att återlämna utrustningen till Eden Springs efter hyresperioden. Detta kan ombesörjas av Eden Springs mot en hämtningsavgift.

Om utrustningen hyrs/leasas via en extern finansieringspartner kan denna partner komma att debitera Kunden för servicen i enlighet med serviceavtalet för Eden Springs räkning. Via referens infogas även partnerns allmänna villkor i detta avtal.

Eventuella förskottsbetalningar återbetalas ej.

7. Prisändringar
Priserna på produkter och tjänster kan komma att ändras till följd av ökade kostnader i enlighet med konsumentprisindex, allmänna lönejusteringar, lokala tilläggsavgifter, ändringar i råvarupriser, växelkurser och/eller statlig skatt. Eden Springs förbehåller sig rätten att justera priserna under avtalsperioden vid behov.

8. Äganderätt
Äganderätten till produkterna övergår till Kunden först när Kunden har betalat hela inköpsbeloppet samt alla andra upplupna kostnader.
Hyresobjekten är Eden Springs egendom och Kunden förvärvar inte någon annan rätt till hyresobjekten än vad som uttryckligen framgår av detta avtal.
Om utrustningen hyrs/leasas via en extern finansieringspartner förblir utrustningen partnerns egendom i enlighet med partnerns allmänna villkor.

9. Deposition
Eden Springs 18,9-litersflaskor återvinns och återanvänds. Av den anledningen måste kunden erlägga en depositionsavgift som sedan återbetalas när flaskan återlämnas i ett skick som gör den möjlig att återanvända.

10. Kundens förpliktelser
Kunder som beställt utrustning förbinder sig härmed till att endast använda produkter som tillhandahålls av Eden Springs tillsammans med utrustningen. Om Kunden använder produkter från andra leverantörer tillsammans med utrustningen äger Eden Springs rätten att debitera en månatlig avgift.

 

All utrustning som görs tillgänglig för Kund måste förvaras säkert och noga underhållas av Kund. Om Kunden skadar utrustningen eller om utrustningen handhas på felaktigt sätt så att den inte längre går att använda, kommer Kunden att debiteras för reparationen enligt gällande taxa. Kunden förbinder sig att ge personal från Eden Springs fri tillgång till utrustningen som omfattas av serviceavtalet under hela avtalstiden. Kunden ansvarar till fullo för hyrd/leasad utrustning. Om utrustningen blir stulen eller på annat sätt försvinner kommer Kunden att debiteras ett belopp motsvarande utrustningens kommersiella värde enligt Eden Springs bedömning och aktuella riktpriser. Om utrustningen hyrs/leasas via en extern finansieringspartner är Kunden skyldig att teckna en försäkring i enlighet med partnerns allmänna villkor.

11. Uppsägning och åtgärder vid utebliven betalning
Eventuell uppsägning av serviceavtalet måste göras skriftligen till Eden Springs.

Uppsägningstiden för båda Parter är 3 månader före avtalstidens slut. Om avtalet inte sägs upp inom förskriven tid förlängs det automatiskt med 12 månader.

Om Kunden har ingått ett flexavtal är denne fri att när som helst säga upp avtalet. Avtalet löper fram till slutdatum för den förbetalda perioden – ingen återbetalning av tidigare fakturerat belopp sker. Om flexavtalet sägs upp inom de första 12 månaderna förbehåller Eden Springs sig rätten att debitera en hanteringsavgift.

Om Kunden underlåter att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet äger Eden Springs rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Avtalsbrott ingår i, men är inte begränsade till, nedanstående exempel:
a)    Upprepade sena betalningar där Eden Springs sänt ut minst en påminnelse.
b)    Kunden slutar betala, blir insolvent, genomgår en rekonstruktion eller försätts i konkurs.

Om Kunden på ett avgörande sätt bryter mot avtalsvillkoren och Eden Springs väljer att häva avtalet, förfaller avtalsperiodens kvarvarande betalningar till omedelbar betalning. Kunden är då skyldig att omedelbart erlägga ett belopp motsvarande avtalsperiodens kvarvarande betalningar (samt eventuell överenskommen minimiförbrukning av vatten och kaffe) till Eden Springs i enlighet med avtalet, minus sparade serviceavgifter.

Om utrustningen hyrs/leasas via en extern finansieringspartner går det inte att ändra serviceavtalet mellan Eden Springs och Kunden under avtalstiden. Via referens infogas även partnerns allmänna villkor i detta avtal.

12. Ansvarsbegränsning
Eden Springs ansvar är i detta avtal begränsat till omleverans eller rättning av fel.

Eden Springs kan inte hållas ansvarigt för fel eller förluster utöver det som överenskommits i detta avtal. Detta gäller samtliga förluster som ett eventuellt fel kan förorsaka, inklusive förluster i verksamheten, förlorad arbetstid eller andra indirekta kostnader.

Eden Springs ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på Kundens fasta eller portabla egendom efter det datum då utrustningen och/eller produkterna levererats till Kunden. 

Eden Springs tar inget ansvar för fel på utrustningen som uppstår om utrustningen handhas på ett onormalt sätt, genom Kundens egen förskyllan, felanvändning från Kundens sida, bristfälligt underhåll från Kundens sida samt skador som uppstår som en följd av modifieringar eller reparationer som utförts av någon annan än en behörig tekniker.

Kunden förbinder sig härmed att hålla Eden Springs fri från ansvar vid skadeståndskrav från tredje part eller åtminstone inte i högre grad än vad som medges i detta avtal. 

Eden Springs har både produkt- och ansvarsförsäkringar.

13. Konfidentiell information
All information rörande avtalet eller uppgifter som kan framkomma under avtalstiden ska betraktas som konfidentiell information och får inte offentliggöras utan medgivande från båda Parter.

14. Överlåtelse av rättigheter
Eden Springs förbehåller sig rätten att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att inhämta föregående tillstånd från Kund.

När ett övertagande/fusion sker följer detta avtal med till det nya företaget och fortsätter att löpa enligt avtalets villkor.

15. Ändring av villkor
Eden Springs förbehåller sig rätten att justera villkoren vid behov. Detta kan vara nödvändigt för att anpassa villkoren till förändringar i verksamheten, lagstiftningen eller liknande, men ska inte anses vara begränsat till detta. Vid var tid gällande villkor är tillgängliga på https://www.edensprings.se/generella-villkor.

16. Force majeure
Eden Springs ska inte hållas ansvarigt om förseningar eller avvikelser uppstår på grund av force majeure, inklusive, men inte begränsat till, krig, upplopp, myndighetsåtgärd, strejk, import- eller exportrestriktioner samt annat som står utom Eden Springs kontroll.

17. Lagstiftning och domstolars behörighet
Alla eventuella tvister mellan Eden Springs och Kunden ska avgöras i svensk domstol med utgångspunkt från svensk lagstiftning.

18. Integritetsskydd

Senast uppdaterat: Juni 2021