Användarvillkor

Eden Springs

Rättsligt meddelande 

Upphovsrättsskydd 

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat av (c) 2005 Eden Springs (eller dess dotterbolag och/eller licensgivare). Alla rättigheter förbehålls. Informationen på webbplatsen, inklusive, men ej begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata ändamål eller då något annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan ett föregående skriftligt godkännande från Eden Springs. Det är strängt förbjudet att ändra webbplatsens innehåll. 

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder vars copyright tillhör bildleverantören. 

Varumärken 

Alla märken, företagslogotyper och emblem, som återfinns på den här webbplatsen, till exempel symbolen som visas nedan, tillhör Eden Springs om ej annat anges. 

Inga garantier eller utfästelser

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter ansvarar Eden Springs gentemot någon part eller för någon form av direkta, indirekta eller särskilda skador eller andra följdskador som uppstår i samband med användning av den här webbplatsen eller någon länkad webbplats, inklusive, men ej begränsat till utebliven vinst, driftavbrott, förlust av program eller annan data i informationshanteringssystem eller på annat sätt, även om vi uttryckligen informerats om att sådan skador kan uppstå.

Eden Springs utfärdar inga garantier eller utfästelser avseende någon annan webbplats som du kan komma åt via den här webbplatsen. Sådana garantier och/eller utfästelser ges endast som en bekvämlighet och innebär inte att Eden Springs accepterar något ansvar för innehållet på eller användningen av en sådan webbplats. Det är dessutom upp till användaren att vidta försiktighetsåtgärder och se till att materialet som används är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga objekt. 

Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller felskrivningar. 

Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller åtagande. 

Informationen som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Eden Springs produkter, tjänster och annat som inte presenterats eller är tillgängliga i ditt land. Vi kan inte garantera att sådan information är korrekt, särskilt på grund av att den ändras hela tiden. Information om specifika krav, tillgänglighet och andra referenser innebär inte att Eden Springs ämnar introducera sådana produkter, tjänster och liknande i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information om produkter, tjänster och dylikt som kan finnas tillgängliga för beställning. 

Kommentarer, frågor eller förslag 

Observera att all information, förslag som inte begärts, idéer och andra bidrag som skickas in bedöms vara icke-konfidentiella och skyddas inte av upphovsrätten. När du skickar information eller material ger du Eden Springs obegränsat och oåterkalleligt tillstånd att använda, visa, presentera, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du ger också ditt medgivande till att Eden Springs för alla syften har rätt att använda samtliga idéer, koncept, all kunskap och alla tekniker du skickar till oss. 

Särskild programvara som finns tillgänglig på webbplatsen 

För all programvara som finns att hämta på den här webbplatsen (”programvaran”) innehar Eden Springs och/eller dess leverantörer copyright. 

Användningen av programvaran styrs av de villkor i licensavtalet, om ett sådant finns, som medföljer eller ingår i programvaran (”licensavtalet”). Om inget annat framgår av licensavtalet får programvaran endast hämtas av slutanvändare. 

Sådan kopiering eller vidaredistribuering av programvaran som inte är tillåten enligt licensavtalet, kan leda till böter, skadestånd eller andra rättsliga åtgärder. 

Utan någon begränsing av föregående är kopering av programvaran till en annan server eller plats för ytterligare kopiering eller vidaredistrubution uttryckligen förbjudet. Eventuell garanti för programvaran finns endast enligt villkoren i licensavtalet. Föritom vad som anges i licensavtalet frånsäger sig Eden Springs härmed alla garantier och villkor avseende programvaran, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och intrång i tredje mans rättigheter.

Eden Springs Sverige
Kundservice: 020 521 521
info@se.edensprings.com